امکانسنجی، نگارش طرح توجیهی، تدوین مدل کسب و کار و طرح کسب وکار

title

1 - 3 ( مطالعات امکانسنجی
مطالعات امکان سنجی یک گام بسیار حساس و حیاتی در فرآیند برآورد کسب و کار است.اگر این گام به درستی طی گردد، شما بهترین سرمایه گذاری ممکن انجام داده اید.
مطالعه امکانسنجی یا Feasibility Study برای اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری در یک پروژه صنعتی باید متضمن مبنایی فنی، اقتصادی و بازرگانی باشد. این مطالعه باید عوامل مهمی را که با تولید یک محصول بخصوص ارتباط دارد همراه با روش های جایگزین برای تولید این محصول، معین وآنها را تحلیل کند. این گونه مطالعه باید طراحی با ظرفیت مشخص و در محل خاص با استفاده از تکنولوژی ویژه یا تکنولوژی هایی که با مواد و نهاده های خاصی ارتباط دارد، و با هزینه های سرمایه گذاری و تولید و درآمد فروش مشخص، بازده سرمایه گذاری را معین و ارائه نماید .
امکان سنجی، به طور کلی به معنای بررسی و تجزیه و تحلیل شانس موفقیت یک پروژه یا کسبوکار است. به عبارت دیگر، هدف از مطالعات امکان سنجی تعیین میزان امکانپذیری و اجرایی بودن یک پروژه و ثمربخشی آن میباشد .
این مطالعات معمولا توسط شخص ثالثی خارج از مجموعه سرمایهگذاران و شرکای پروژه یا کسب وکار صورت میگیرد،و این امکان را فراهم میآورد که تمام جوانب مثبت و منفی پروژه یا موقعیت سرمایهگذاری سنجیده شود .
مطالعات امکانسنجی، فرآیندی کنترل شده برای مشخص نمودن همزمان مشکلات و مزایای اجرای یک پروژه یا ورود به یک موقعیت سرمایهگذاری است و همراه با توصیف کامل شرایط و برآورد عواید و هزینه های )آنالیز هزینه- فایده( انجام آن صورت میگیرد. این مطالعات در حکم گام نخست در فرآیند تصمیمگیری سرمایهگذاران یا مدیران به حساب میآید .
آیا مطالعات امکان سنجی را میتوان نقطه عطف فرآیند تصمیمگیری در اجرای پروژه یا انجام سرمایهگذاری دانست. پاسخ بله یا نه در برابر این پرسش که  آیا باید پروژه را اجرا کرد یا در پروژه سرمایهگذاری نمود؟ تعیین کننده روال آتی برخورد سرمایه گذار یا مدیر با صورت مساله است .
طرح های امکان سنجی با اهداف مختلفی تهیه می گردند؛اهدافی چون ارائه به موسسات مالی،جهت دریافت وام و تسهیلات، معرفی طرح به سرمایه گذاران جدید، اخذ مجوزها، تلفیق شرکت ها و … .
همچنین مطالعات امکان سنجی می تواند برای انواع طرح ها و پروژه ها صورت گیرد :
 طرح های امکان سنجی )توجیهی( برای راه اندازی کارخانه های صنعتی و تولیدی
 طرح های امکان سنجی )توجیهی(برای راه اندازی کسب و کارهای خدماتی
 طرح های امکان سنجی )توجیهی( برای پروژه هایی که یکبار اتفاق می افتند نظیر اجرای پروژه های عمرانی
 طرح های امکان سنجی )توجیهی( به منظور تصمیم گیری و انتخاب بین چند گزینه مختلف سرمایه گذاری

2 - 3 (مطالعات پیش امکان سنجی
مطالعات امکان سنجی مقدماتی )Feasibility Study-Pre( ، به مشخصات کلی پروژه می پردازد و معمولا در زمانی که سرمایه گذار با چند گزینه مختلف روبروست انجام می گیرد. در این مطالعات متناسب با ابعاد پروژه، عمدتا به موارد زیر توجه می شود :
1 - بازنگری، بازبینی و اعلام نظر در مورد مطالعات پیدایش طرح
2 - تعیین و تحلیل گزینه های فنی طرح
2 - 1 - تعیین و تحلیل گزینه های محل اجرای طرح
2 - 2 - تعیین و تحلیل گزینه های فناوری طرح
2 - 3 - تعیین و تحلیل گزینه های روش اجرای طرح
2 - 4 - تعیین و اولویت بندی گزینه های فنی طرح متشکل از گزینه های محل اجرای طرح، گزینه های فناوری طرح و گزینه های روش اجرای طرح
2 - 5 - تهیه برنامه زمانی اجرای مقدماتی برای گزینه های فنی مختلف طرح
3 -تحلیل مالی و اقتصادی گزینه های فنی طرح
-1-3 تعیین ضوابط حاکم بر نحوه اندازه گیری هزینه ها و درآمدهای طرح
3 - 2 - برآورد هزینه های هریک از گزینه های فنی طرح بر اساس ساختار تفکیک هزینه های کمی و غیرکمی
3 - 3 - برآورد درآمدهای هریک از گزینه های فنی طرح بر اساس ساختار درآمدهای کمی و غیرکمی
3 - 4 - تحلیل هزینه – درآمد و اولویت بندی اقتصادی گزینه فنی طرح
3 - 5 - تحلیل حساسیت هر یک از گزینه ها نسبت به تغییرات قیمت ها، طولانی شدن دوره اجرا، تغییرات قابلیت دسترسی و میزان تولید یا خدمات حاصل از گزینه های مختلف، تعیین درجه عدم قطعیت برآوردها و تجدید نظر در اولویت بندی
اقتصادی گزینه ها
4 - تحلیل مالی گزینه های فنی طرح
4 - 1 - برآورد هزینه ها و درآمدهای کمی هر یک از گزینه های فنی بر مبنای قیمت های بازار، ضمن در نظر گرفتن مالیات
های متعلقه
4 - 2 - تحلیل حساسیت برآوردها نسبت به تغییرات قیمت ها، طولانی شدن دوره اجرا، تغییرات در قابلیت دسترسی، میزان
تولید یا خدمات حاصل از گزینه های مختلف و تعیین درجه عدم قطعیت آنها
4 - 3 - تحلیل مالی گزینه های فنی طرح و اولویت بندی آنها
5 - بررسی های اجتماعی و ارزیابی آثار و پیامدهای اجتماعی هر یک از گزینه ها
6 - ارزیابی فنی – اقتصادی و مالی گزینه های مختلف طرح و اولویت بندی آنها
7 - تهیه گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح

3 - 3 (تعریف مدل کسب و کار
مدل کسب و کار ساختار سادهای از واقعیت است. تعریف مدل کسب و کار غالباً با دشواری همراه است زیرا در زمینههای متفاوت کسب و کار، معانی متفاوتی از آن برداشت میشود، تعاریف ارائهشده از مدل کسب و کار بر اساس دیدگاههای ارائهدهندگان تعاریف، ممکن است متفاوت باشد .

از جمله تعاریف مدل کسب و کار میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
1 - خلاصهای از اینکه چطور مجموعهای از متغیرهای تصمیمگیری در رابطه با استراتژیهای بنگاه، معماری و اقتصاد جهت ایجاد مزیت رقابتی در بازارهای تعریفشده عمل میکنند .
2 - بیان چگونگی منطق اساسی و انتخاب استراتژیک جهت خلق و دریافت ارزش درون یک شبکه ارزشی .
3 - مدل کسبوکار ساختاری است که فرآیند خلق ارزش را با انتخاب گزینش تکنولوژیها ایدهها فراهم میآورد و آنها را در پیکرهبندی خاص بستهبندی میکند تا به بازار هدف انتخابی ارائه دهد .
-4 مدل کسبوکار سیستمی از فعالیتهای بههمپیوسته است که به بنگاه مرکزی کمک میکند تا فراتر از مرزهای خود برود. آنها دودسته فعالیت را در خلق ارزش سیستم توضیح میدهند: عناصر طراحی )محتوای تراکنش، ساختار، اداره تراکنش( و زمینه های طراحی )ابتکار، کارایی، مکملها و قفلکردن روی مشتری(

4 - 3 (تعریف طرح کسب و کار
جود یک طرح کسب و کار رسمی ، صرفنظر از اندازه کسب و کار آن ، به همان اندازه که برای راه اندازی مهم است برای یک کسب و کار برقرار ) محرز ( نیز مهم است .
این طرح چهار عمل اصلی را بصورت زیر انجام می دهد :
1 - به مدیر یا کارآفرین کمک می کند که جوانب و پیشرفت پروژه یا کسب و کارش را مشخص ، متمرکز و بررسی کنند .
2 - یک چهارچوب منطقی و حساب شده ایجاد می کند تا در آن یک حرفه بتواند توسعه یابد و تدابیر مربوط به آن حرفه را در چند سال آینده دنبال می کند .
3 - بعنوان ماخذ و مبنایی برای مذاکره با اشخاص ثالث مانند سهامداران ، دفاتر نمایندگی ، بانکها ، سرمایه گذاران و ... بکار می
رود .
4 - معیاری را برای سنجش وضعیت واقعی کسب و کار در برابرآنچه که باید باشد، ارائه می دهد.