خدمات مدیریت مالی و مالیاتی

title

مدیریت مالی
مدیریت مالی مدیریت اثربخش و کارا پول )وجوه/منابع مالی( به منظور دست یابی به اهداف سازمان را مدیریت مالی گویند. مدیریت مالی دربرگیرنده چگونگی افزایش سرمایه )تامین مالی(، و نحوه تخصیص آن است )به عنوان مثال بودجه بندی سرمایهای(. این امر تنها مختص بودجه بندی منابع بلند مدت نیست؛ بلکه منابع کوتاه مدت
مانند داراییهای جاری را نیز در بر میگیرد. همچنین با سیاست توزیع سود سهامداران نیز مرتبط است .

تعریف مدیریت مالی: مدیریت مالی مدیریت منابع و مصارف به صورت کارا و اثربخش است. هدف مدیریت مالی: هدف مدیریت
مالی افزایش ارزش شرکت و در نتیجه افزایش ثروت سهامداران میباشد.

شرح خدمات مشاور مالی
تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی مشتریان برای تعیین استراتژیها و دستیابی به اهداف مالی مشتری.
پاسخگویی به سئوالات مشتریان دربارة اهداف و جزئیات طرحهای مالی و استراتژیک.
فروش محصولات مالی مانند سهام، اوراق قرضه شرکتهای سرمایه گذاری و بیمه در صورت داشتن مجوز.
ساخت و حفظ جایگاه مشتریان، به روز کردن طرحهای مشتریان فعلی و جذب دائم مشتریان .
پیشنهاد راهکارهایی که مشتری بتواند در رسیدن به مقاصد و اهداف مالی به کار گیرد، از جمله توصیه هایی در حوزه هایی مانند مدیریت نقدینگی، پوشش بیمه و برنامه ریزی سرمایه گذاری.

شرح خدمات مشاور مالیاتی
 مشاوره در مورد چگونگی اجرای عملیات خدمات حسابداری مالی و ارایه گزارش های مورد نیاز مدیریت
 مشاوره در خصوص چگونگی اصلاح پرونده های مالیاتی و رسیدن به نقطه مطلوب و مد نظر کارفرما
 مشاوره در خصوص چگونگی تحریر دفاتر قانونی
 مشاوره در مورد کلیه امور مربوط به گزارش صورت معاملات فصلی و مالیات بر ارزش افزوده
 مشاوره در زمینه چگونگی اقدام در خصوص جرائم مالیات بر ارزش افزوده
 مشاوره در زمینه چگونگی کاهش مالیات و بهره مندی از معافیت های مالیاتی
 مشاوره در زمینه تنظیم صحیح و اصولی لیست حقوق و دستمزد کارکنان و ارسال اطلاعات به سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی به منظور جلوگیری از تعلق جرائم
 مشاوره در خصوص چگونگی تنظیم لوایح مالیاتی
 مشاوره در خصوص چگونگی اقدام به منظور جلوگیری از خاص شدن پرونده مودی
 بررسی صورت های مالی و ارایه مشاوره در زمینه چگونگی ادامه فعالیت و تعیین خط مشی های مالی
 مشاوره در خصوص انتخاب نرم افزار مالی مناسب
 مشاوره در زمینه چگونگی انحلال شرکت ها در حداقل زمان ممکن
 و سایر موارد مشاوره مالیاتی مورد نیاز کارفرمایان