تدوین استراتژی، خط مشی، چشم انداز

title

مدیریت استراتژیک :
استراتژی عبارتست از برنامه جامع واحد و کاملی که بر مبنای آن نیل به اهداف اساسی سازمان تضمین می شود. استراتژی الگویی برای پاسخ سازمان به محیط اطرافش در طول زمان است و در کل به فرایند تعیین مأموریت، مقاصد و هدف های اساسی و بلند مدت سازمان و پذیرش جریان اقدامات و تخصیص منابع ضروری برای دستیابی به هدف های ریز سازمان می پردازد. امروزه بیشتر سازمانها برای افزایش توانمندی ها، رشد و بقای بلند مدت و کاهش ریسک عملیات خود نیازمند تدوین برنامه های استراتژیک می باشند .این برنامه ها ارتباط مستقیمی با سیاست ها ،اهداف و مأموریت ها ،اندازه ،پویایی ،درجه پیچیدگی و ساختار سازمان دارد از این رو برنامه ریزی های استراتژیک می بایست با نگاه به آن عوامل تعیین گردد .اما تدوین استراتژی بدون اجرا سودی ندارد و اهداف سازمان را برآورده نمی سازد. به همین دلیل مدیران سازمانها به ابزاری مناسب نیاز دارند که استراتژی خود را به درستی اجرایی کنند و در طول اجرا از ابتدا تا انتها بر حسن انجام استراتژی کنترل و نظارت داشته باشند تا شرکت بتواند به اهداف خود برسد .

مدیریت استراتژیک از سه بخش تحلیل، فرمولهسازی و اجرای استراتژی تشکیل میشود. در گام تحلیل استراتژیک، سازمانها به شناسایی وضعیت میپردازند. وضعیت پیچیده ی پیش روی مدیران و برنامه ریزان سازمان را ناگزیر می کند که از اندیشه و رویکرد سیستمی برای شناخت ،تجزیه و تحلیل فرصت ها ،موقعیت ها ،تهدید ها و محدودیت های محیط بیرونی و جنبه های مثبت و منفی )نقاط قوت و ضعف ( درونی سازمان استفاده نموده ،تا بتوانند توانایی ها و ظرفیت های سازمان را با اطلاعاتی که از تجزیه و تحلیل ها بدست آمده و تقویت نموده تا شرایط برای اجرای برنامه ها در سازمان بوجود آید . در این بخش استراتژیها فرمولهسازی میشوند و در نهایت بر اساس منابع و اولویتهای سازمان اجرای خواهند شد .

مدیریت استراتژیک با ساختار سازمانی ارتباطی تنگاتنگ دارد. همانگونه که ساختار سازمانی بایستی متناسب به گونه ای طراحی شود که امکان پیادهسازی استراتژیها را فراهم سازد، در هنگام فرموله سازی استراتژی ها بایستی توجه شود که این استراتژی ها متناسب با توانمندیهای بالفعل و بالقوه ساختار انتخاب شوند .

ساختار سازمانی یک شکل منظم از نقش ها، روش ها، مکانیزم کنترل، شرح شغلها و فرآیند تصمیم گیری میباشد که تحت نفوذ عواملی مانند موقعیت، اندازه و عمر شرکت قرار می گیرد. ساختار سازمانی به تنهایی ایجاد مزیت رقابتی نمی کند لذا برای ایجاد مزیت رقابتی باید ساختار با استراتژی سازمان در تعادل و مرتبط باشد. ساختار ها باید متناسب با نیاز های مدیران و خصوصیات و ویژگیهای سازمان اعم از محدودیتهای منابع انسانی و فرهنگ سازمانی موجود در سازمان طراحی شوند. به همین دلیل مشاوران زاوش بواسطه مفاهیم، بستر ها، ابزارها و روشهای این حوزه شما را در طراحی چشم انداز های آتی برای سازمان و انتخاب استراتژیها و ساختارهای مناسب به منظور انطباق و سازگاری با شرایط آینده پیش رو یاری می نمایند.
شناخت سازمان؛
هماهنگی، آموزش، و برنامهریزی برای برنامهریزی استراتژیک؛
تحلیل وظایف رسمی و غیررسمی؛
تعیین و تحلیل ذینفعان؛
تنظیم مأموریت و ارزشها؛
تحلیل محیط خارجی و داخلی؛
هدفگذاری؛
تعیین راهبردها؛
تعریف طرحها و پروژهها؛
نگارش چشمانداز؛
نگارش برنامه عملیاتی یکساله؛
نگارش سند برنامهریزی استراتژیک