مدیریت پورتفولیو، طرح، پروژه

title

مدیریت پورتفولیو
پورتفولیو مجموعه ای است از اجزای متشکل از طرح ها، پروژه ها، یا عملیاتی که برای رسیدن به اهداف استراتژیک به صورت یک مجموعه واحد مدیریت می شود .
اجزای پورتفولیو سنجش پذیر هستند، یعنی می توان این اجزا را اندازه گیری، رتبه بندی و الویت بندی نمود .
اقدامات پیشنهادی به شکل پورتفولیو ساختاردهی شده و اجزای آن شناسایی، ارزیابی، انتخاب،و تصویب می شوند .
مدیریت پورتفولیو راهکاری است مداوم برای بهینه سازی و نظارت بر تعدادی از اقدامات همزمان سازمانی. این فرایند با انتخاب وتصویب اقداماتی همراه است که نیازمند تغییراتی بر مبنای اهداف تعریف شده در کسب و کار هستند. مدیریت پورتفولیو ارزیابیپویایی این دست اقدامات را تسهیل کرد و در صورت لزوم تنظیم و همراستاسازی مجدد اقدامات مرتبط با پورتفولیو را به همراه دارد که از آن جمله می توان به مدیریت نحوه تلفیق این فعالیت ها با کسب و کار جهت تحقق مزایای آن ها و رسیدن به مزیت رقابتی پایدار اشاره کرد .
مدیریت تحول عاملی مهم در فرصت هایی است که برای ارزش آفرینی شکل می گیرند. مشارکت تمام افراد ذینفع در تدوین و اجرای جزء جزء پورتفولیوی پروژه و طرح جهت به انجام رسانیدن اقدامات استراتژیک نقشی اساسی دارد. جلب هرچه سریع تر مشارکت افراد ذینفع در مراحل ابتدایی تعهد را تسهیل کرده، عموما باعث تقویت اجزای طرح ها و پروژه ها شده، و امکان تحقق موفقیت آمیز مزایای حاصل از تحول را افزایش می دهد .
مدیر پورتفولیو ممکن است یک فرد، یک گروه، یا سازمانی باشد که مسئول تدوین، پایش، و مدیریت تمام پورتفولیوهای تخصیص یافته است. مدیر پورتفولیو در ابتدا برنامه های گسترده و ویژه را برای مدیریت تغییر و تحول تسهیل بخشیده، سپس بر اجرای این برنامه نظارت کرده، و در مسیر اجرای آن تغییرات لازم را ایجاد می کند. که مدیر پورتفولیو برای مدیریت تغییر و تحول در حیطه پورتفولیو چهار وظیفه اصلی را بر عهده دارد :
1 - حمایت از تصمیمات اتخاذ شده در سطح مدیریت ارشد از طریق انتقال به موقع این تصمیمات به افراد ذینفع در حین پیشرفت کار
2 - مشارکت در بررسی طرح و پروژه جهت نشان دادن حمایت مدیریت ارشد، رهبری و مشارکت در اتخاذ تصمیات کلیدی .
3 - ایفای نقش مجرای ارتباطی اصلی بین مدیران اجزای پورتفولیو و افراد ذینفع در هر پورتفولیو
4 - مسئولیت اجرای فرایند مدیریت پورتفولیو

طرح و مدیریت طرح
به مجموعهای از پروژهها که به صورت هدفمند در راستای مزایا و اهداف استراتژیک در یک دسته پروژه قرار گرفته اند، طرح گفته میشود. تعریف بهتر طرح تعریف انیستیتو مدیریت پروژه ) PMI ( است که در آن طرح را مجموعهای از پروژه های مرتبط به هم است که بدلیل منفعتی که از مدیریت هماهنگ آنها حاصل می شود بصورت همراستا مدیریت میشوند و نه جداجدا. تعاریف مشابهی در منابع دیگر برای طرح ارایه شده است. به عنوان نمونه طرح کاری است که برای یکبار با مقاطع آغاز و پایان مشخص، اهداف، محدوده و معمولاً بودجه مشخص و روشن انجام میشود. "دکتر جی. م. جوران میگوید:"طرح مسئلهای است که حل آن مستلزم زمانبندی است. " هدف طرح در قالب اهداف جزییتر، اهداف پروژههای زیرمجموعه طرح را تشکیل میدهد و باید از قبل تعیین شده باشند. همچنین هر طرح با هزینه معین اجرا میگردد. هزینه اجرای طرح در مراحل اول سنجیده میشود و کلیه عوامل و مراحل عملیات و خدمات موضوع طرح را در بر میگیرد. هزینه طرح معیاری برای تشخیص اقتصادی بودن و مقایسه طرحهای مختلف با یکدیگر و عامل اصلی در ارزیابی طرح است.
 
با مقایسه تعریف طرح در منابع مختلف، میتوان گفت که طرح مجموعهای از عملیات و خدمات است که در قالب چندین پروژه مرتبط به هم طی دروه زمانی مشخص و با هزینه معین تعریف و به اجرا در میآید. نتیجه دیگری که از تعریف طرح میتوان گرفت این است که طرح کلیه عناصر تشکیل دهنده یک پروژه را شامل میشود. به عبارتی یک طرح مجموعهای از فعالیتهاست که در یک دوره زمانی معین اجرا شده و زمان اجرای طرح بسته به کوچکی، بزرگی، پیچیدگی یا سهولت عملیات، محل اجرا و عوامل دیگر پروژه های تشکیل دهنده آن داردکه به منظور نیل به هدف یا هدفهای معین اجرا میگردد.

مدیریت پروژه
امروزه آشنایی سازمانهای پروژه محور با مبانی و مفاهیم برنامهریزی و مدیریت پروژه از نیازهای اساسی آن سازمان تلقی شده و به عنوان ابزاری موثر و کارآمد جهت برنامهریزی و ارائه گزارشات پروژه مورد استفاده قرار می گیرد. به همین دلیل آشنائی و تسلط بر نرم افزارهای مطرح در زمینه مدیریت پروژه از مهمترین مهارتهای لازم برای کارشناسان و متخصصان علاقمند به موفقیت در این عرصه می باشد.
خدمات قابل ارائه در زمینه مشاوره مدیریت پروژه :
 طراحی، پیادهسازی و راهبری سیستم جامع مدیریت پروژه بر مبنای استانداردهای معتبر و شناخته شده جهانی) PMI Standards, ICB, PRINCE )
 ارائه خدمات مشاوره در راستای تشکیل دفاتر مدیریت پروژه ) PMO )
 پیادهسازی سیستم مدیریت سازمانی پروژه ) EPM ( و نرم افزاهای مربوطه
 ارائه خدمات برنامهریزی و کنترل پروژه
 طراحی، پیادهسازی و راهبری سیستم مدیریت دانش در پروژهها
 مستندسازی مدیریت پروژه با رویکرد مبتنی بر راهنمای PMBOK
 پیادهسازی سیستم اطلاعات مدیریت پروژه ) PMIS )
 پیادهسازی الزامات راهنمای مدیریت کیفیت 10006ISO در پروژهها
 خدمات مدیریت بازرگانی و مدیریت تدارکات پروژه
 ارایه خدمات در راستای ارتقای خودشناسی سازمانی از طریق طبقهبندی شخصیتی کارکنان تیم مدیریتپروژه بر اساس آخرین الگوها و روشهای علمی و کاربردی استاندارد در دنیا
 ارایه خدمات مشاوره در راستای پیادهسازی و بهکارگیری سیستمها و مدلهای بلوغ و تعالی سازمانی 3OPM ، EFQM ،