تحقیقات بازار

title

تحقیقات بازار
تحقیقات بازار(Market Research) بعنوان ابزاراصلی شناخت بازار، مقدمه تمام تصمیم گیری های بازاریابی است. شرکتهای پیشرو بطور مستمر به تحقیقات در بخش های مختلف می پردازند و همواره سعی در به روزنمایی خود دارند، چرا که واقعیات بازار مرتباً در حال تغییر است .
تحقیقات بازار روشی نظام مند و کم هزینه برای آگاه شدن و آگاه ماندن از تحولات در بازار است. این تحقیقات با بهره گیری از روش هایی نظیر پرسش از مصرف کنندگان، مصاحبه با واسطه ها، پایش قیمت های رقبا، بررسی سیاست های بازاریابی و فروش رقبا و غیره به مدیران دراتخاذ تصمیمات درست کمک می کنند.