خدمات حوزه‌ی بازاریابی و فروش

title

شرح خدمات حوزه بازاریابی و فروش
* طراحی و تدوین استراتژی های تبلیغات ، بازار یابی و فروش ) آمیخته بازاریابی ( پروژهای ساختمانی اعم از تدوین کمپین های تبلیغاتی ، طراحی سیاست گذاری های مرتبط با قیمت و تدوین شرایط واگذاری
* مشاوره تخصصی در طرح ،اجراو سازماندهی فرایند ها و ساختار فروش
* ارائه گزارشات تحلیلی بازار یابی و فروش پروژه های در حال ساخت ویا واگذاری ، جهت ارزیابی و بازنگری استراتژی فروش
* مدیریت عملیات تبلیغات ، بازار یابی و فروش پروژهای ساختمانی در سطح کشور
* ارائه مشاوره حرفه ای در خصوص طراحی پروژه های ساختمانی ) اعم از مسکونی ، تجاری و اداری ( از دید مهندسی بازار یابی و فروش
* ارائه مدل های نوین بازاریابی و فروش ) اعم از خرید و فروش اینترنتی ، فروش مجازی و طراحی سایت های اینترنتی فروش و ... )
* انجام تحقیقات و مطالعات مستمر بازار یابی و فروش به منظور بهینه کاری مدل های نوین پروژه های ساختمانی در انواع کاربریهای موجود در سطح کشور و خارج از کشور
* آموزش نیرو های بازار یابی و فروش ، تحقیقات بازار
* ارائه خدمات مرتبط با اندازه گیری تصویر ذهنی مشتریان در خصوص پروژه های ساختمانی ، با استفاده از شاخص های
سیستم ارزیابی سازمانی