خدمات صادرات و واردات (بازرگانی داخلی و خارجی)

title

خدمات صادرات و واردات(بازرگانی داخلی وخارجی)

* شناسائی منابع تامین خارجی جهت واردات
* شناسائی بازارهای هدف خارجی به منظور صادرات
* ارائه خدمات مشاوره ای سرمایه گذاری داخلی - خارجی
* ارائه خدمات مشاوره ای دریافت وام های خارجی در قالب فاینانس
* ارائه خدمات بازرگانی خارجی ( صدور پروفرما، اعتبارات اسنادی و ... )
* ارائه خدمات حمل و نقل بین المللی (هوائی، دریائی، جاده ای، ریل)
* ارائه خدمات بیمه ای باربری
* ارائه خدمات امور گمرکی اعم از واردات ، صادرات و ترخیص کلیه کالاها از تمامی گمرکات کشور
* انجام ترانزیت و پاساوان کالا از کلیه گمرکات
* ارائه خدمات مشاوره ای بازاریابی حرفه ای وپیاده سازی سیستم
* ارائه خدمات مشاوره ای بانکی و اعتبارات
* ارائه خدمات مشاوره ای در پیاده سازی سیستمهای ایجاد ارزش افزوده در تجارت