خدمات مشاوره مدیریت

مشاور مدیریت فردیست که با ارائه توصیه ها و راهنمایی های علمی و عملی به افراد، سازمان ها، کسب وکارها و دولت ها در جهت توسعه مدیریت، بهبود تصمیم گیری ها و اداره کارساز امور یاری می رساند.مشاوره مدیریت نیز یک خدمت از جنس راهنمایی و توصیه است که به مشتریان کمک میکند تا مسائل مدیریتی و فرصت های خود را شناسایی و تحلیل کنند. مشاوران مدیریت باتوجه به شرایط مشتریان راه حل هایی را توصیه و یا فعالیت هایی را پیشنهاد میکنند و پس از آن در صورت تمایل کارفرما، در پیاده سازی آنها نیز همراهی دارند. یک مشاور مدیر موفق، منابع و تجربه هایی را برای شرکت به همراه می آورد که تیم مدیریت داخلی آن شرکت، آنها را در اختیار ندارد، بنابراین نمیتواند تغییرات واقعی در کسب و کار ایجاد کند . اگر بخواهیم مشاوره مدیریت را در چند جمله تعریف کنیم، میتوان گفت که، مشاوره مدیریت :

  • ارائه روش ها و رویه های کاربردی در صنعت یا کسب و کار به شرکتها توسط یک فرد یا تیم متخصص و حرفه ای است .
  • خدمتی است که به ارائه توصیه هایی به گردانندگان کسب و کار در صنایع مختلف میپردازد
  • کمک به شرکت ها برای تجزیه و تحلیل و توسعه سودمندی عملیات کسب و کار و استراتژی ها است
  • خدمتی است که به کارآفرینان و مدیران کسب و کار، راهنمایی های لازم را برای مدیریت کسب و کار ارائه میکند .
  • حرفه ای که به رهبران شرکتها، دولتها، سازمانها و مراکز غیر انتفاعی خدمات توصی های و مشاوره ای ارائه میدهد

خدمات آموزش مدیریت

  • آموزش مدیریت استراتژیک
  • آموزش مدیریت پروژه و طرح
  • آموزش تدوین مدل و طرح کسب و کار
  • آموزش مفاهیم مدیریت مالی