مهندس حبیب ویسی

title

سوابق کاری:

شرکت کیمیا سیستم، سمت کارشناش                از تاریخ 1378/01/01 تا 1382/01/30

شرکت سی گل ارومیه، سمت مدیر فنی            از تاریخ 1382/02/01 تا 1387/04/30

شرکت آرپانوش، سمت مدیر فنی                  از تاریخ 1387/05/01  تا 1390/07/30

شرکت خورشید زریوار، سمت مدیر کارخانه    از تاریخ 1390/08/01 تا 1391/06/30

شرکت آرپانوش، سمت مدیر فنی                  از تاریخ 1391/07/01 تا 1394/09/30

شرکت آرپانوش، سمت مدیر کارخانه             از تاریخ 1394/10/01 تا 1396/08/30

شرکت بهنوش ایران، سمت  مدیر فنی            از تاریخ 1396/11/01 تاکنون

title