مهندس سیدشاهین ابراهیمی

title

دارای 26 سال سال سابقه مدیریت مالی ذیحساب و حسابرسی و اداری در شهرداری ها و شرکتهای دولتی و خصوصی

-مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه زیرگذر خبات و میادین و خیابان های اطراف آن (کردستان عراق)

-مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه روگذر ماموستایان و میادین و خیابان های اطراف  آن (کردستان عراق)

-مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه روگذر ماموستایان و میادین و خیابان های اطراف آن (کردستان عراق)

-سرپرستی برنامه ریزی و کنترل هر دو پروژه فوق بصورت همزمان

title

-کنترل پروژه نظارت احداث مجتمع ICT کردستان

-مشاور استقرار و پیاده سازی استاندارد مدیریت پروژه PMBOK، 1120 واحدیمسکن مهر بهاران

-مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه سیستم نظارت پروژه های سد قوچم و تونل انتهایی آزاد

-مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه کمپ دانشگاه دوکان (کردستان عراق )

-مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه زیرگذر خبات و میادین و خیابان های اطرافآن (کردستان عراق)

-مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه روگذر ماموستایان و میادین و خیابان های اطراف  آن (کردستان عراق)

-مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه روگذر ماموستایان و میادین و خیابان های اطراف آن (کردستان عراق)

-سرپرستی برنامه ریزی و کنترل هر دو پروژه فوق بصورت همزمان

-مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه سد سورقاوشن کردستان عراق

-مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه سد زیویه کامیاران

-مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت مهندسین مشاور فن و تدبیر تاو

-برنامه ریز و مدیر تولید شرکت احیا صنعت