خانم پروانه ویسی

title

سوابق کاری:

- مؤسسه خیریه هیوای ژیان                           از سال 85 تاکنون
- مدیر اداری شرکت مهندسی آبخانه سازان          از سال 90 تا 92
-مدیر اداری شرکت کار آفرینان آمایش پارس        از سال 89 تاکنون
-هیئت مدیره شرکت کار آفرینان آمایش پارس        از سال 96 تاکنون

title