مهندس مسعود مرادی

title

دارای 15 سال سابقه مدیریت مالی و حسابرسی

 

-حسابدارومسئول سیستم های کامپیوتری دردارایی وحسابرس درکنترلر منطقه هوایی مهرآباد واقع درتهران.

-حسابدار شرکت مصنوعات فلزی سنگین واقع درتهران.

-حسابدارشرکت تراکتورسازی کردستان واقع درسنندج.

 

title

 

-حسابدارومسئول سیستم های کامپیوتری دردارایی وحسابرس درکنترلر منطقه هوایی مهرآباد واقع درتهران.

-حسابدار شرکت مصنوعات فلزی سنگین واقع درتهران.

-حسابدارشرکت تراکتورسازی کردستان واقع درسنندج.

-حسابرس داخلی سازمان همیاری شهرداریهای استان کردستان.

-مشاورمالی ومالیاتی حدود 45 شرکت در سطح استان کردستان

-مدرس کارگاه آموزشی حسابداری با مشارکت جهاد دانشگاهی کردستان